O nás

Asociace strážců přírody České republiky z.s. vznikla v roce 1998 jako profesní organizace, která sdružuje  strážce přírody z národních parků, chráněných krajinných oblastí i strážce působící při krajských úřadech a Hlavním městě Praze. Vítáni jsou také další sympatizanti.
Cílem Asociace strážců je zvyšovat odbornost a profesionální úroveň svých členů, neboť dlouhodobě pociťujeme nedostatek pozornosti, koordinace a metodického vedení ze strany Ministerstva životního prostředí. Proto se již od r. 1997 pořádáme pravidelná setkání strážců, zaměřená na výměnu zkušeností ze strážní, informační a průvodcovské služby v terénu. Na tato setkání pravidelně zveme odborníky ke konzultacím a přednáškách o tématech, souvisejícíh s prací strážce. Asociace svým členům nabízí školení, odborné exkurze a stáže, včetně zahraničních. Dlouhodobou snahou Asociace je připravit metodické materiály pro sjednocení činnosti strážců přírody na celém území ČR, případně koncepci strážní služby v celé ČR.

Asociace strážců je spolkem s odborným zaměřením – nikoli odborovou organizací strážců. Je reprezentována sedmičlenným výborem, který je volen na dva roky. O zásadních návrzích rozhoduje Valná hromada, která se schází jedenkrát ročně. Členem Asociace se může stát každý strážce či další zájemce, který souhlasí s programem Asociace, jejími stanovami a získá podporu alespoň dvou stávajích členů. Přihlášku najdete zde.
Finanční zdroje Asociace tvoří členské příspěvky (v současnosti 200,-Kč ročně) a sponzorské dary. Stanovy AS byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 2.6. 1998 dle zákona č. 83/1990 Sb.

Orgánům ochrany přírody, které ustanovují strážce (Správám NP, regionálním pracovištím AOPK ČR  a krajským úřadům) nabízíme svou pomoc a zkušenosti v těchto oblastech:
– odborná příprava (školení) členů stráže přírody
– kvalifikační zkoušky strážců
– koordinace činnosti stráže přírody složené z dobrovolných strážců v daném území
– praktická péče o krajinu v CHKO a NP (likvidace nepůvodních druhů, značení území, údržba NS)
– průvodcovská služba v NP a CHKO, kde působí naši členové

Programové prohlášení

Asociace strážců přírody chráněných území České republiky (dále jen AS) vznikla v roce 1998 jako profesní organizace, která sdružuje strážce ochrany přírody v České republice. Jejím cílem je zvyšovat odborný růst svých členů. AS je stavovskou organizací, která nenahrazuje odbory. Je reprezentována sedmičlenným výborem, který zajišťuje její činnost a o zásadních návrzích rozhoduje valná hromada. Členem AS se může stát strážce přírody nebo zájemce souhlasící se stanovami. Finanční zdroje tvoří členské příspěvky a sponzorské dary. Tyto prostředky slouží k zajištění činnosti organizace. Stanovy AS byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 2.6. 1998 dle zákona č. 83/1990 Sb.